Nieuws
1 februari 2022

Afgesproken.
Tarieven

De advocaten van Van Lenningh Vermaat Advocaten werken uitsluitend onder toepasselijkheid van algemene voorwaarden en de privacy policy, en hanteren een tarief dat ligt tussen € 140 en € 250 per uur excl. 6% kantoorkosten en excl. BTW. 

Indien de zaak zich daarvoor leent, zoals bij incassoprocedures, kunnen op maat andere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld op basis van een fixed fee, een abonnementsvorm of (gedeeltelijke) no cure no pay. 

Kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderkosten en kosten van eventueel in overleg ingeschakelde derden, worden separaat in rekening gebracht. Hiervoor wordt in de regel een voorschot verlangd.

Alle werkzaamheden worden in de regel per 6 minuten (of een veelvoud daarvan) geregistreerd, gespecificeerd en in beginsel maandelijks gedeclareerd. Al de declaraties zijn overzichtelijk ingericht en standaard voorzien van een urenspecificatie, zodat de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten steeds en duidelijk inzichtelijk zijn. Na declaratie wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.

Nieuwe cliënten die een kwestie vrijblijvend willen voorleggen, zijn welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tenzij direct aan de slag wordt gegaan, zijn er aan dit kennisgesprek geen kosten verbonden.

Incassozaken. Bij standaard incasso’s (onbetwiste vorderingen) kan Van Lenningh Vermaat Advocaten als uitgangspunt een gestaffeld tarief hanteren:

– 15% over de eerste € 2.950,-;

– 10% over het meerdere tot € 5.900,–;

– 8% over het meerdere tot € 14.748,–;

– 5% over het meerdere tot € 58.990,–;

– 3% over het meerdere boven € 58.990,–.

Het minimumtarief bedraagt daarbij € 200,–. Kosten van derden, zoals griffierechten, deurwaarderkosten en kosten van eventueel in overleg ingeschakelde derden, zijn niet inbegrepen in het incassotarief en worden separaat in rekening gebracht. Indien er sprake is van meerdere of terugkerende incasso’s, behoren afwijkende afspraken tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld op basis van een aantrekkelijke fixed fee per zaak of per handeling. Uiteraad worden alle incassokosten steeds zoveel mogelijk verhaald op de betreffende debiteur.

Rechtsbijstandsverzekering. Cliënten die beschikken over dekking onder een rechtsbijstandverzekering, hebben (doorgaans) vanaf het moment dat een advocaat of andere deskundige bij de zaak moet worden betrokken recht op vrije advocaatkeuze. Dan bent u dus niet persé gebonden aan de jurist of advocaat van uw verzekeraar. Het recht om een eigen advocaat te kiezen is Europees geregeld en geldt vanaf het moment dat de verzekeraar beslist om een advocaat of andere deskundige in te schakelen. Besluit de verzekeraar daartoe, dan kunt u vanaf dat moment er ook voor kiezen een eigen advocaat de procedure te laten behandelen. Dus ook door uw advocaat bij Van Lenningh Vermaat Advocaten.

Let wel op dat in de meeste verzekeringspolissen een maximumbedrag is opgenomen voor onder andere advocaatkosten. Kosten die boven dit maximum uitgaan zijn dan voor eigen rekening.   

Toevoegingen (gesubsidieerde rechtsbijstand, pro deo). In bijzondere gevallen worden particulieren op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) bijgestaan, al dan niet na doorverwijzing van het Juridisch Loket. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. In geval van bijstand op basis van een toevoeging dient de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage direct bij het eerste gesprek aan Van Lenningh Vermaat Advocaten worden voldaan. Indien een toevoeging na aanvraag niet wordt verleend of (later) wordt ingetrokken, wordt de geleverde bijstand gefactureerd op basis van uurtarief.

Interim juristen op projectbasis. Naast de dienstverlening door onze advocaten in individuele zaken en procedures, biedt Van Lenningh Vermaat Advocaten aan ondernemingen en (semi)overheidsorganisaties de mogelijkheid om onze advocaten en/of gelieerde juristen op projectbasis in te schakelen voor tijdelijke projecten als interimjurist, bedrijfsjurist of contractmanager.

Proceskosten. Indien Van Lenningh Vermaat Advocaten voor u procedeert worden naast het uurtarief tevens de kosten doorberekend die met het procederen gemoeid zijn. Hierbij valt te denken aan kosten deurwaarder, griffierechten en de proceskosten(veroordeling). 

Kosten deurwaarder. De eisende partij in een dagvaardingsprocedure, dient de procedure in het algemeen te starten door het uitbrengen van een dagvaarding. Dit uitbrengen gebeurt door een deurwaarder die de dagvaarding betekent aan de wederpartij (gedaagde). De deurwaarder zal hiervoor kosten in rekening brengen, in het algemeen ongeveer € 100,–. Naast het uitbrengen van de dagvaarding verricht de deurwaarder nog meer (noodzakelijk) handelingen in geschillen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het leggen van beslag en het (over)betekenen van stukken.

Griffierechten. Op het moment dat de procedure wordt gestart bij de rechtbank is de eisende partij, en in sommige procedures ook de gedaagde partij, griffierechten verschuldigd. Dit is een vast recht. In het algemeen kan gezegd worden dat in zaken voor de kantonrechter alleen de eisende partij griffierechten verschuldigd is en in zaken bij de rechtbank beide partijen. Bij verzoekschriftprocedures is in beginsel alleen de verzoekende partij griffierechten verschuldigd.

Indien de eisende partij niet (tijdig) de griffierechten betaalt, dan wordt de eiser niet-ontvankelijkheid verklaard. De zaak wordt niet inhoudelijk behandeld door de rechter. Indien de gedaagde niet tijdig de griffierechten betaalt, wordt verstek tegen hem verleend en worden de vorderingen van de eiser in beginsel toegewezen.

Indien het in een zaak tot een procedure komt, wordt uiteraard nadere informatie verschaft over de te betalen griffierechten aan de rechtbank of het gerechtshof. De hoogte van de griffierechten zijn afhankelijk van de aard van de procedure (kantonzaak, een civiele zaak, een bestuurszaak of een belastingzaak) en het belang (gevorderde bedrag) van de zaak. Op rechtspraak.nl is een overzicht weergegeven van de meest recente griffierechten.