Nieuws
1 december 2022

Vonnis.
Overgang bedrijfsvoering bevestigd

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam wijst in het vonnis d.d. 13 mei 2022 de vordering tot overdracht van de feitelijke bedrijfsvoering van het restaurant toe aan onze cliënt (de man) en wijst het beroep van de vrouw op de door haar gestelde schending van de aanbiedingsplicht door de man af.

Kort Geding. Partijen zijn beide gelijkelijk (50/50) aandeelhouder en bestuurder in het kapitaal van het restaurant. In het kader van de echtscheiding strijden zij over de vraag wie voorlopig de feitelijke bedrijfsvoering mag doen. De voorzieningenrechter overweegt en beslist als volgt.

Aanbiedingsplicht. De vrouw stelt dat de man de aanbiedingsplicht (van de aandelen) niet is nagekomen. In artikel 10 lid 12 sub c van de statuten staat dat de ene aandeelhouder zijn aandelen aan de andere aandeelhouder moet aanbieden in geval van ontbinding van de wettelijke huwelijksgoederengemeenschap. Nu de man de huwelijksgoederengemeenschap heeft doen ontbinden door indiening van het echtscheidingsverzoek meent de vrouw dat de man de door hem gehouden aandelen in het restaurant aan haar had moeten aanbieden.

"4.7. De voorzieningenrechter deelt de uitleg van de vrouw niet. De uitleg die zij geeft aan artikel 10 lid 12 sub c van de statuten blijkt niet uit de tekst van dat artikel. Meer specifiek volgt uit de tekst van voornoemd artikel niet dat de aandeelhouder op wiens initiatief de desbetreffende huwelijksgoederengemeenschap is ontbonden, verplicht is de aandelen aan de andere aandeelhouder aan te bieden. De blokkeringsregeling die is neergelegd in artikel 10 van de statuten lijkt op het eerste gezicht niet te zijn geschreven voor situaties als de onderhavige, waarin de aandelen worden gehouden door aandeelhouders die beiden deelgenoot zijn in dezelfde goederengemeenschap. Uit hetgeen partijen ter zitting hebben verklaard, leidt de voorzieningenrechter af dat in elk geval dit onderdeel van de statuten geen voorwerp is geweest van overleg tussen partijen. De vrouw heeft geen andere feiten gesteld die haar uitleg ondersteunen."

De voorzieningenrechter heeft het standpunt van de man omtrent de blokkeringsregeling in de statuten gevolgd. Voor cliënt had geen aanbiedingsplicht  te gelden.

Bedrijfsvoering. De vrouw wenst de feitelijke bedrijfsleiding te verkrijgen, bij uitsluiting van de man. De voorzieningerechter beslist op tegenvordering van de man evenwel anders.

"4.9. Vaststaat dat de man inmiddels gedurende enige tijd feitelijk leiding geeft aan het restaurant. De vrouw is niet op dagelijkse basis aanwezig. Weliswaar zijn partijen het niet eens over de omvang van de periode waarin de man feitelijk de leiding heeft, maar aannemelijk is dat het ten minste om enkele maanden gaat. Partijen twisten over de oorzaken hiervan. ... Wie hierover het gelijk aan zijn of haar zijde heeft kan in dit kort geding niet worden vastgesteld. Het hier bedoelde (wel) vaststaande feit – dat de man gedurende in elk geval enkele maanden feitelijk leiding geeft aan het restaurant en dat dit niet of in veel mindere mate geldt voor de vrouw – is naar het oordeel van de voorzieningenrechter van belang voor het antwoord op de vraag wie voorlopig feitelijk met het bestuur van de onderneming moet worden belast. In beginsel mag immers worden aangenomen dat de onderneming en daarmee beide partijen als (indirect) aandeelhouders belang hebben bij continuïteit. Dit wijst er dus op dat het feitelijke bestuur voorlopig niet in handen van de vrouw maar van de man moet worden gelegd." Dit geldt temeer, daar "onvoldoende aannemelijk is geworden dat het restaurant bij de man in verkeerde handen is", aldus de voorzieningerechter.

Let op! Hier manifesteert zich het probleem dat aandeelhouders meer dan eens gelijkelijk gerechtigd zijn (50/50) en dat daardoor besluitvormingsproblemen kunnen ontstaan die nadelig zijn voor de continuïteit van de onderneming. Zorg altijd voor een goede escape als de stemmen staken en leg dit vast in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst. Dan is een gang naar de voorzieningenrechter wellicht te voorkomen.

Winnen is fijn. Voorkomen is beter.